Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Mest

MestRuige koemest kan besteld worden bij Martin van der Peet.
De mest wordt op de tuin bezorgd. Het is handig om bv. met je tuinburen samen te bestellen (in verband met het aantal m3).
Het telefoonnummer van Martin van der Peet is 06-2060 6455.
Als je koemest bestelt: laat het even aan ondergetekende weten zodat ik, indien nodig, het grote hek voor je open kan zetten. Jan Stoel, tel. 023-5847365 of 06-1852 4604


Wie paardenmest wil hebben moet contact opnemen met Derk Helms van tuin 100. Hij haalt de mest en maakt dan de verdere afspraak. We verzoeken om per kruiwagen paardenmest € 0,50 over te maken naar:
NL63 RABO 0306 9896 62 van Bennebroekse Amateur Tuindersvereniging Zandlaan, onder de vermelding 'paardenmest'.

Scroll naar Boven